Art 216 kk co oznacza i jak się bronić

Art 216 kk co oznacza i jak się bronić

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z ithelpyou.pl

Kodeks karny w swoich przepisach wyróżnia kilka rodzajów przestępstw, do których zalicza się m.in. zniewagę. Jej wymienienie w tych przepisach powoduje, że szczególnie warto przyjrzeć się temu tematowi dokładniej. Statystyki ostatnich lat pokazują, że do sądów trafia coraz więcej wniosku w związku z przestępstwem z art. 216 kk. 

Zniewaga a zniesławienie 

Przeglądając informacje na temat zniewagi można zauważyć, że bardzo często pojęcie to jest stosowane zamiennie ze słowem „zniesławienie”. Należy jednak podkreślić, że słowa te mają różne znaczenia i nie powinny być traktowane jako synonimy. Zniewaga regulowana jest przez kodeks karny w art. 216, który w § 1 definiuje to pojęcie w następujący sposób: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Z kolei §2 tego artykułu poszerza tę definicję o znieważenie za pomocą środków masowego przekazu, co oprócz wskazanych w §1 możliwych kar jest dodatkowo zagrożone pozbawieniem wolności do roku. Przestępstwo zniewagi ścigane jest z oskarżenia prywatnego!

Z kolei zniesławienie regulowane jest przez art. 212 kodeksu karnego i oznacza sprowadzenie na kogoś złej sławy, przez np. głoszenie negatywnych opinii o pokrzywdzonym. Ustawodawca nadał temu przepisowani następujące brzmienie: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. 

Co możemy rozumieć przez zniewagę?

Przestępstwo zniewagi jest szczególnie istotne dla obywatela, jako człowieka, bowiem przedmiotem ochrony jest godność. Osoba, która dopuszcza się tego przestępstwa w swoich działaniach okazuje przede wszystkim swojej ofierze pogardę, zachowuje się w stosunku do niej obraźliwie, poniża ją i ubliża, zarówno w jej obecności, jak i propaguje takie czyny wśród innych osób. Bardzo często spotykamy się z takimi działaniami wśród nastolatków, którzy tworząc grupy, często wyśmiewają się z innych uczniów, pochodzących z mniej zamożnych rodzin czy nie będących tak otwartymi społecznie. Należy zauważyć, że znieważenie drugiej osoby może przybierać różne postacie, nie koniecznie zawsze będzie odbywało się za pomocą słów. W dobie internetu, który jest środkiem masowego przekazu, a jednocześnie miejscem, gdzie szczególnie propagowane są takie treści, zniewaga może być wyrażania za pomocą rysunku, słowa pisanego czy jeszcze innej formy przekazu. W związku z tym ostatnim trzeba zauważyć, że młodzież ma coraz bardziej „kreatywniejsze” pomysły i ciężko wskazać wszystkie możliwości, a jeszcze ciężej określić jaki jeszcze mogą mieć pomysł. 

Jak się bronić przed zniewagą?

Podstawową możliwością w obronie swojej godności jest zgłoszenie popełnienia przestępstwa zniewagi do odpowiedniej jednostki policji. Dzięki temu sprawia trafia do organów ścigania, które podejmują dalsze kroki w celu ochrony wskazanej godności człowieka i rozpatrują sprawę, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 216 kodeksu karnego. Wskazuje się, że w pierwszej kolejności składając zeznania funkcjonariusz stwierdza, czy dane zachowanie, działanie faktycznie podlega pod ten przepis, porównując je z powszechnie przyjętymi normami odpowiedniego zachowania. Sprawy takie niejednokrotnie są bardzo rozciągnięte w czasie, dlatego osoba doznająca takiej krzywdy może być dalej szykanowana, co z kolei prowadzi w wielu przypadkach do depresji czy nawet prób samobójczych, szczególnie wśród nastolatków! 

Jeżeli działania znieważanie dokonywane są za pomocą środków masowego przekazu, należy skontaktować się z redakcją portalu/forum z prośbą o usunięcie obraźliwych wpisów i nawet zablokowania użytkowników, którzy podejmują się takich czynów. Nie mniej jednak, rzadko działania te przynoszą faktyczne rezultaty i w przyszłości i tak dochodzi do popełniania tego przestępstwa przez te same osoby. Najlepiej więc zgłosić sprawę do odpowiednich organów, które nałożą przewidziane przepisami kary. Daje to większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy. 

Exit mobile version