Art 297 paragraf 1 kk co oznacza i jak się bronić

Art 297 paragraf 1 kk co oznacza i jak się bronić

Co w praktyce oznacza dla Nas wyłudzenie kredytu? Czy istnieją środki, aby skutecznie się bronić? Koniecznie sprawdź jakie masz możliwości! Próba wyłudzenia kredytu jest w ostatnich latach często spotykanym przestępstwem. Przez znaczną część społeczństwa temat ten nadal jest traktowany w zbyl lekceważący spośób. Jednak to, że słyszymy o tym w radiu czy telewizji, nie oznacza, że nas to nie spotka!

Co to jest wyłudzenie kredytu i jak jest regulowane w przepisach prawa? 

Przestępstwo wyłudzenia kredytu regulowane jest w art. 297§1 kodeksu karnego, zgodnie z którym „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę lub nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″. 

Trzeba zauważyć, że zgodnie z przytoczonym przepisem wyłudzenie kredytu bezpośrednio związane jest z posługiwaniem się podrobionym dokumentem tożsamości i przedstawianie go jako własnego. Nie w każdej jednak sytuacji oznacza to, że osoba dopuszczająca się tego przestępstwa od razu zakłada, że zaciągniętego kredytu nie będzie spłacać. Co oczywiście nie zmienia faktu, że posługuje się nieprawdziwymi danymi. Przestępcy „trudniący” się w tej dziedzinie mają wiele sposób na uzyskiwania potrzebnych im danych do zaciągnięcia kredytu. Pomysły jak je osiągnąć są coraz bardziej kreatywne i czasami ciężko już jest odróżnić, co jest prawdą, a co fałszem (przykładem może być publikowanie przez przestępcę fałszywej oferty pracy, dzięki której nawiązuje kontakt z wybranymi osobami, a później ciągnąć kłamstwo o rzekomej pracy wyłudza dane wrażliwe – niezbędne już do złożenia wniosku o pożyczkę). 

Czytaj również:   Art 158 paragraf 1 kk co oznacza i jak się bronić

Omawiając przepis 297§1 kodeksu karnego, dotyczący wyłudzenia kredytu wskazać trzeba, że w tym przypadku karalna jest wyłącznie pisemna forma oświadczenia. 

Jak chronić swoje dane, aby nie być ofiarą próby wyłudzenia kredytu 

Wraz z postępem cyfryzacji temat ochrony danych, szczególnie w internecie jest w kółko powtarzany. Duża część społeczeństwa wciaż jednak nie przestrzegana tego na tyle odpowiednio, aby móc przynajmniej spróbować ochronić się przed tego typu atakami. Korzystanie obecnie w większości przypadków z bankowości internetowej wymaga, abyśmy swoje wirtualne pieniądze chronili w jak najlepszy sposób. W odniesieniu więc do elektronicznych produktów bankowych oraz korzystania z innych portali, gdzie konieczne jest podawanie swoich danych powinno być zabezpieczone odpowiednio silnym hasłem, którego nie będziemy udostępniać osobom trzecim. Pondato jeżeli zgoubimy lub zostaną nam skradzione dokumenty tożsamości musimy od razu zgłosić ten fakt na policę oraz do banku, gdzie zostaną zastrzeżone nasze dane w razie jeżeli ktoś próbowałby podszywać się pod naszą osobę. Ważne jest również podkreślenie, że nie wolno nikomu udostępniać całego naszego dowodu osobistego. W polskim systemie prawnym nie ma przepisu, który nakazywałby jego przekazanie, ponieważ istnieje tylko informacja o konieczności w niektórych przypadkach jego okazania! 

Ponieważ próby wyłudzenia kredytu są coraz częstszymi przypadkami, BIK – Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło w swoich usługach możliwość włączenia przez obywatela alertu BIK. Jeżeli ktoś będzie próbował wykorzystać nasze dane i zaciągnąć kredyt, wówczas otrzymamy stosowane powiadomienie, dzięki któremu będzie mogli odpowiednio szybko zareagować. Warto skorzystać z takiej możliwości. 

Dodaj komentarz