Jak umorzyć postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to jedna z dróg prawnych, zmierzających do zaspokojenia przez dłużnika roszczeń wierzyciela. Niestety, nie zawsze kończy się tak, jak chciałby tego wierzyciel, czyli spłatą długów. W określonych przypadkach dochodzi do umorzenia tego postępowania.

  1. Kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone?
  2. Umorzenie na wniosek wierzyciela lub dłużnika
  3. Prawa wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

Umorzenie w postępowaniu egzekucyjnym może nastąpić na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Niekiedy dochodzi do niego również z urzędu.

Kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone?

Z umorzeniem postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, w której jego merytoryczne zakończenie nie jest możliwe, a więc wtedy, kiedy dłużnik nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli, korzystając z rozwiązań, jakie są dostępne w ramach tego postępowania. W praktyce oznacza to, że wierzytelności dłużnika wygasają lub mogą zostać zrealizowane w innym rodzaju postępowania. Takim postępowaniem może być ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacja – druga opcja pozwala nie tylko na spłatę wierzycieli, ale również dalsze funkcjonowanie firmy na rynku.

Kodeks postępowania cywilnego określa jednoznacznie, w jakich sytuacjach następuje wszczęcie egzekucji, a także kiedy postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. Przepisy są skonstruowane tak, aby organy egzekucyjne mogły działać skutecznie, ale jednocześnie nie miały możliwości swobodnej interpretacji poszczególnych zapisów. Według ustawodawcy, taka sytuacja ma chronić prawa obu stron postępowania.

Umorzenie na wniosek wierzyciela  lub dłużnika

Jeśli o umorzenie postępowania egzekucyjnego chce wystąpić wierzyciel, może to zrobić niemal w każdej chwili i każdym przypadku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której postępowanie zostało wszczęte przez sąd lub inny organ – wówczas konieczne jest uzyskanie zgody tego organu na umorzenie postępowania.

Z kolei dłużnik ma ograniczone możliwości złożenia wniosku o umorzenie postępowania. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy postępowanie ma dotyczyć roszczenia, które uległo przedawnieniu. W tym wypadku odchodzi się od dalszego prowadzenia postępowania, chyba że wierzyciel udowodni, że bieg przedawnienia został przerwany. W postępowaniu egzekucyjnym ma bowiem znaczenie, czy wierzytelność nie tylko może, ale również powinna zostać spłacona.

Czytaj również:   Dział spadku — jak podzielić majątek między spadkobierców?

Prawa wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

Po wszczęciu egzekucji administracyjnej organ administracyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, rozpoczyna swoją pracę, a zarówno wierzyciele, jak i dłużnik, są zobowiązani do podjęcia konkretnych działań oraz mają prawo do skorzystania z określonych rozwiązań. Prawa te są również określone w przypadku umorzenia takiego postępowania. Jak można przeczytać na https://kpr-restrukturyzacja.pl/, więcej praw ma w tym wypadku wierzyciel. Jednym z najistotniejszych jest prawo do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Warto jednak pamiętać, że jeśli organ egzekucyjny umarza postępowanie, to ma ku temu dobre powody. Zatem jeśli wierzyciel chce je ponownie otworzyć, powinien zwrócić uwagę na wszystkie przesłanki, które mogą prowadzić do ponownego umorzenia. W praktyce oznacza to konieczność dokładnego prześledzenia drogi prawnej oraz dogłębnego zbadania konkretnej sytuacji, jaka zaszła między wierzycielem a dłużnikiem, co może doprowadzić do znalezienia i wyeliminowania przesłanek do umorzenia postępowania. Zatem, zanim dojdzie do wszczęcia egzekucji, dobrze jest skonsultować się ze specjalistą, który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach.

Dodaj komentarz