Art 107 kw co oznacza i jak się bronić jak sie bronic

Art 107 kw co oznacza i jak się bronić jak sie bronic

W artykule 107 kodeksu wykroczeń zawiera się informacja na temat złośliwego niepokojenia, które stanowi czyn niedozwolony. Jakie zachowania się pod tym kryją i jak sobie z tym radzić? A także czym różni się to stalkingu?

Jak brzmi art. 107 kw?

„Art.  107.  [Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka]

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Czym jest złośliwe niepokojenie?

Według słownika języka polskiego samo niepokojenie kogoś to wzbudzanie lub wywoływanie niepokoju czy obawy. Jest to stan, w którym człowiek odczuwa brak spokoju, równowagi, a zamiast tego silne napięcie, zdenerwowanie, stres. Już po samej takiej definicji widać, że sprawcy przede wszystkim zależy na dokuczeniu swojej ofierze. Można zatem tutaj wziąć pod uwagę wszelkie spory sąsiedzkie, dokuczanie, śledzenie, obserwowanie, zdjęcia z ukrycia czy wprowadzanie w błąd.

Lista jednak wciąż jest otwarta i trudno wymienić wszelkie działania, które podchodzą pod złośliwe niepokojenie i zasługują na miano wykroczeń. Musimy jednak pamiętać, że gdy sami wchodzimy w spór z naszym sąsiadem i decydujemy się na zachowania, które nie są zgodne z prawem, narażamy się na stosowne kary. Najczęściej bowiem w sądzie są rozstrzygane spory sąsiedzkie w oparciu o art. 107 kw. Jeśli zatem decydujemy się na złośliwe dokuczanie sąsiadowi, to powinniśmy liczyć się z tym, że kolejne spotkanie z nim może odbyć się w sądzie podczas rozprawy.

Świadome działanie w złośliwym niepokojeniu

Złośliwe niepokojenie zawsze jest wykroczeniem, które sprawca popełnia w pełni świadomie. Przestępcy zależy na dokuczeniu innej osobie i działanie to ma cechy złośliwości. Dlatego właśnie nie można się tłumaczyć przed sądem, że działanie to wyszło „niechcący”, gdyż może to być niewystarczające wyjaśnienie dla sądu oraz mało wiarygodne.

Czytaj również:   Art 12 paragraf 2 kk co oznacza i jak się bronić

Czy sama złośliwość to niepokojenie?

Tak. Nawet drobna złośliwość jest uznawana przez są jako niepokojenie i może podlegać konkretnej karze. Przyjmuje się bowiem, że „sama złośliwość już zawiera element dokuczenia innej osobie, a zatem podkreślenie tego elementu oznacza, że ustawodawca chciał wyeksponować to szczególne nastawienie sprawcy, przede wszystkim jego karygodną motywację (Por. T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. VI, WKP 2019)”.

Wystarczy bowiem udowodnić, że został zakłócony spokój osoby fizycznej. Pod to można podciągnąć takie działania jak: prowokowanie człowieka do spotkań, robienie zdjęć bez zgody i wbrew woli innej osoby, wzywanie Policji na interwencje, zaglądanie przez okno do mieszkania, szarpanie za klamkę drzwi wejściowych, a także wiele innych, przez które dana osoba odczuwa wzmożony niepokój.

Jaką karę przewiduje art. 107 KW?

Zgodnie z zapisem w art. 107 kodeksu wykroczeń za złośliwe niepokojenie drugiej osoby nakładana się przed są kara ograniczenia wolności, kara nagany lub kara grzywny do 1500 zł. Dla sprawcy z pewnością najbardziej dotkliwa stanie się kara ograniczenia wolności, gdyż wtedy – dopóki są nie wyrazi na to zgody – nie będzie mógł opuszczać ani w żaden sposób zmieniać miejsca swojego pobytu. Dodatkowo zostanie zobowiązany do wolontaryjnej pracy na cele społeczne, a także do regularnych wyjaśnień odnoszących się do przebiegu kary. Dzięki temu będzie pod ciągła obserwacją i nie będzie mógł ponowić czynu zabronionego.

Czy złośliwe niepokojenie jest stalkingiem?

Nie, złośliwe niepokojenie opisane w art. 107 kw nie należy mylić ze stalkingiem, który tłumaczymy jako uporczywe nękanie osoby trzeciej. Dokładniej to zachowanie i związane z nim kary są opisane w art. 190 kodeksu karnego. Artykuł ten zawiera informacje na temat celach i skutkach, jaki sprawca pragnie osiągnąć przez dokonywanie stalkingu na innej osobie. Są one zupełnie inne niż w przypadku złośliwego niepokojenia. Tutaj także można liczyć na dotkliwszą karę, gdyż sprawca można zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Czytaj również:   Art 209 par 1 KK co oznacza i jak się bronić
Dodaj komentarz